כללים ונהלים של הקרן

כללים ונהלים

*המנכ"ל (אוריאל נחום) נותן את האישור הסופי לתמיכה בסרטים

מסלולי ההגשה

1. המסך הגדול - סרטים עלילתיים באורך מלא

2.חממת יוצרים - סרטי סטודנטים

פרויקטים

 יוצרים לשינוי

 

זכאים להגיש בקשות לקרן 

יוצרים, מפיקים, במאים או תסריטאים, תושבי ישראל המתגוררים בה דרך קבע,  בעלי השכלה ו/או ניסיון קודם בתחום הקולנוע ו/או בתחומי אמנות רלוונטיים. בתחום תמיכה בסרטי גמר לסטודנטים זכאים להגיש בקשות תלמידים בבתי"ס לקולנוע בישראל שיגישו אישור מהנהלת בית ספרם כי הפרויקט המוגש הינו סרט גמר.

 

קרנות אחרות

.יוצרי הפרויקטים מתחייבים כי לא יעניקו זכויות בסרט לכל גורם נוסף ולא יגייסו משקיעים נוספים ולא יתקשרו עמם לגבי היבטים כלשהם של הסרט לרבות הענקת זכויות כלשהן, ללא אישור הקרן מראש ובכתב

 

שפה להגשה 

עברית

 

תהליך בחירת הסרטים הראויים למימון

אישור הסופי להשקעת הקרן בהפקתו של סרט וקביעת היקף ההשקעה הינו בסמכות מנכ"ל הקרן.
בתהליך קבלת ההחלטות תסתייע הנהלת הקרן בחוות הדעת של היועצים האמנותיים והלקטורים. לאחר שנבחנו כל מרכיבי ההפקה של התסריטים / הפרויקטים שהומלצו, נקבעים הפרויקטים לתמיכה וגובה ההשקעה בהם בהתאם לאפשרויות התקציביות העומדות בפני הקרן.

 

שיקולים בקבלת ההחלטה

ניהול העלילה, הקונפליקט ומהלך האירועים

מבנה התסריט

עיצוב הדמויות

כתיבת הדיאלוגים

עיצוב הצד הקולנועי

ייחודיות התסריט

מידת התאמת התסריט לאחד משלושת ערכי היסוד שהקרן מבקשת לקדם (ציוני, יהודי, ערכי)

היבטים רלוונטיים נוספים על פי שיקול דעת הלקטורים

חברי הועדה המקצועית המייעצת ינקדו כל בקשת תמיכה בהתאם לכל אחד מהקריטריונים הבאים:

הערכה כוללת של איכותו האמנותית של התסריט

הערכת חזונם האמנותי של יוצרי הסרט

הערכת ייחודיות ומקוריות התסריט

הערכת סיכויי ההפקה להגיע לידי מימוש בטווח זמן סביר ובמימון הולם

הערכת סיכויי ההצלחה של הסרט בקרב הקהל הרחב . (פיצ'ר)

 

מספר הגשות

.כל מגיש/ תסריטאי יהיה רשאי להגיש פרויקט אחד בלבד במועד ההגשה

 

חוזה

.תנאי להשקעת הקרן בפרויקטים, הינו חתימת חוזה בין היוצר לבין הקרן, בנוסח שייקבע על-ידי הקרן. החוזה החתום יחייב את הצדדים ויבטל כל מצג, התחייבות, הצהרות או הבנות כלשהן שקדמו לחתימתו

 

ערעור

 ערעורים מנומקים בלבד יידונו ויוכרעו על-ידי מנכ"ל הקרן ותשובה מנומקת תימסר למערער. במידת הצורך יועבר הפרויקט לבחינה נוספת על-ידי אדם שימונה על-ידי מנכ"ל הקרן

.ניתן לערער על בקשה שנדחתה פעם אחת בלבד. ערעורים על החלטות הקרן ניתן לשלוח במייל, בצירוף נימוקים ענייניים ומפורטים, לא יאוחר מ-30 יום ממועד קבלת התשובה

 

מועדים להגשת בקשות

.מועדי הגשת הבקשות בתחומי התמיכה השונים ובמסלולים השונים יפורסמו באתר הקרן

 

מתן תשובות

פרוייקט קולנוע ישלח תשובה בדוא"ל למגישי הבקשות לתמיכה לאחר סיום הליכי הטיפול בבקשות. יוצרים שהגישו תסריטים מודפסים או חומרי הגשה פיזיים אחרים כלשהם לפרוייקט קולנוע לא יוכלו לקבל בחזרה לידיהם את התסריטים או את חומרי ההגשה

 

איסור ניגוד עניינים

.לקטור לא יכול להשתתף בדיון או הצבעה על פרוייקט שהלקטור קרוב משפחה של היוצר או עבד איתו בשנה האחרונה

.פרוייקט שקיבל תמיכה מהקרן לא יכול להעסיק את אחד הלקטורים שהשתתפו בצוות שהמליץ על תמיכת הקרן בפרויקט, וזאת בשום שלב במהלך הפקת הפרויקט והשלמתו

.חברי הנהלת הקרן ועובדי הקרן יהיו מנועים מלהגיש בקשות תמיכה לקרן בכל תקופת כהונתם ועבודתם ובמשך 6 חודשים לפחות מסיומה

 

אופן הגשת הבקשות

 בטופס מקוון דרך האתר

 

 החזר השקעת הקרן

 במידה שיוטל על סכום המשולם על-ידי הקרן היטל ו/או מס כלשהו, לרבות מס ערך מוסף ולרבות שינוי בשיעורו של מס קיים, ישולם המס על-ידי היוצר. הקרן זכאית לקבל מתקבולי הפרויקט את חלקה כקבוע בחוזה. הכנסות הקרן מהפרויקטים ישמשו להשקעה בפרויקטים נוספים. לקרן לא יהיה חלק בפרסים כספיים שיקבל היוצר בגין הפרויקט

 

שינויים

.החלפת במאי\מפיק או שינוי מהותי שלא אושר בתסריט של פרוייקט  שזכה בתמיכת הקרן עלולה לבטל את תמיכת הקרן באותו פרוייקט

 

מתן המענק בפועל

.ההשקעה בהפקת הסרט תועבר ליוצר/ת בהתאם להתקדמות עבודת ההפקה בשלביה השונים, ע"פ אבני דרך הכוללים את אחוז ההשקעה ולוחות זמנים שיפורטו בהסכם

 

עמידה בזמנים

 היה ולא ייחתם חוזה עם היוצר בתוך שלושה חודשים ממתן הודעת הקרן על אישור התמיכה, תהא הקרן רשאית לבטל את התמיכה בהודעה בכתב ליוצר

על יוצרי הסרט לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו להפקה, כולל תאריך התחלה ותאריך סיום. כל שינוי בלוח הזמנים טעון הסכמה ואישור של הקרן.

 

תקציב נוסף לסרט

פרויקט צריך להיות אפשרי להפקה מבחינה תקציבית. הקרן לא תשקיע בפרויקט בלי לוודא מקורות תקציביים לכיסוי עלות ההפקה. עם זאת הקרן רשאית להשקיע בפרויקט גם אם טרם גויסו מלוא תקציבי ההפקה, מנימוקים מיוחדים שיירשמו ובאישור הנהלת הקרן.

 

עותקים, קרדיט ושימוש

  .א. עותק סופי – היוצר ימסור עותקים מהסרט הגמור: לארכיון הקרן (ולארכיון הסרטים הישראלי - להבין יותר מה זה אומר) כמפורט בחוזה.

.ב. היוצר ימסור לקרן טריילר, סצנת הפתיחה או סצנה ערוכה לצרכי העלאתם לאתר, באורך עד 5 דקות.

.ג. קרדיט – היוצר ישבץ בפרויקט ובכל תוצר אחר של כל פרויקט, קרדיט לקרן באופן הקבוע בחוזה.

.ד. יוצר שקיבל מענק הפקה לסרטו מאת הקרן, יחוייב להציג את הסרט בחו"ל כסרט ישראלי.

.ה. הקרן רשאית להקרין את הפרויקט או כל חלק ממנו בהקרנות לא מסחריות, לפי שיקול דעתה ובלא תשלום נוסף בגין ההקרנה.